Anasayfa

Imdg Kodu nedir?

IMDG Kodu; Örgüt’ ün Deniz Emniyet Komitesi tarafından MSC.122(75) no’lu kuralla kabul edilen ve işbu Sözleşme’nin bölüm I dışındaki eki için geçerli olan tadil prosedürleriyle ilgili madde VIII hükümlerine uygun olarak tadillerin kabul edilmesi, yürürlüğe girmesi ve geçerlilik kazanması koşuluyla Örgüt tarafından tadil edilebilecek Uluslararası Denizde Tehlikeli Maddeler Kodu’dur (IMDG).

İMDG KOD EĞİTİM BAŞLAMA TARİHLERİ

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

TMGD – IMDG KOD ve TMGD – RID  EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

 
Denizyoluyla  ve Demiryoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığına ilişkin Türkiye’de önemli , olumlu ve hızlı gelişmeler oluyor.
 
Bilindiği üzere Uluslararası  Denizcilik Örgütü (IMO – International Maritime Organization) tarafından hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Uluslararası Sözleşmesi”  IMDG Kod        ( International Maritime Dangerous Code ) 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile dünya çapında zorunlu bir uygulama haline geldi. Bu çerçevede Türkiye, yetikili otoritesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ( Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Md.lüğü ) vasıtasıyla 3 Mart 2015 Tarih ve 29284 Sayılı Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Yönetmeliği’ ni yayınlamıştır. Bilahara 22 Ocak 2016 Tarih ve 29601 Sayılı Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ve  TMGD IMDG Kod ve TMGD – RID Eğitimleri Hakkında Duyuruyu yayınlamıştır.
 
İdare tarafından hazırlanarak yayınlanan  bu mevzuat çerçevesinde Yürürlüğe giren mevzuat; gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan tehlikeli maddeleri, tehlikeli maddelerin gemide veya kıyı tesislerinde, yüklenmesi, istif edilmesi, elleçlenmesi, taşınması, taşıma biriminden ve gemiden boşaltılması, bildirimi, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin yapılması hususlarını kapsamaktadır.
 
Söz konusu yönetmelik ile IMDG Kod gerekleride dikkate alınarak tehlikeli madde faaliyetinde bulunan kıyı tesisleri için birçok yeni uygulama, yürürlüğe girmiş/girecektir.  Bu kapsamda; TMGD Bulundurma Zorunluluğu, Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Alma ve Güvenlik Planı Hazırlama Zorunluğu, Tehlikeli Madde Rehberi Hazırlama, Yük İlgilisinin Sorumlulukları, Kıyı Tesisi İşleticisinin Sorumlulukları, Gemi Kaptanın Sorumlulukları, Eğitim hususları, kapsamlı olarak tespit edilmiştir.
 
 
Öte yandan yine idare tarafından Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Sözleşmeyi (RID) ulusal mevzuatımıza uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin  Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilahara yine idare tarafından 17 Kasım 2015 tarihinde Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması  Hakkında Eğitim Yönergesi ve 24  Aralık 2015 tarihinde ise Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge yayınlanmıştır.
 
Yürürlüğe giren mevzuat; Demiryollarında  yük olarak taşınan tehlikeli maddeleri, tehlikeli maddelerin demiryolu  vagon veya tesislerinde, yüklenmesi, istif edilmesi, elleçlenmesi, taşınması, taşıma biriminden  boşaltılması, bildirimi, kontrol ve denetiminin yapılması hususlarını kapsamaktadır.
 
Söz konusu yönetmelik ile RID gerekleride dikkate alınarak tehlikeli madde faaliyetinde bulunan demiryolu altyapı ve ağı için birçok yeni uygulamayı yürürlüğe sokmaktadır. Bu kapsamda; TMGD Bulundurma Zorunluluğu, Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Alma ve Acil Eylem Planı Hazırlama Zorunluğu, Tarafların Sorumlulukları, Eğitim hususları,  kapsamlı olarak tespit edilmiştir.
 
Bahse konu düzenlemeler kapsamında Kıyı Tesislerinde verilecek eğitimlerin esasları, TMGD – IMDG Kod  ve RID eğitimleri verecek eğitim kurumlarına ilişkin esaslar ve verilecek TMGD – IMDG Kod ve RID  eğitimlerinin esasları düzenlenmiştir. Bu çerçevede  TMGD – IMDG Kod ve RID Eğiticilerinin yetiştirilmesi ve eğitimleri  verecek Eğitim Kurumlarının yetkilendirilmesi çalışmaları devam etmekte  olup
 
önümüzdeki aylarda  yetkili eğitim kurumlarından biri olan YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMU’ da TMGD – IMDG Kod ve TMGD – RID eğitimleri vermeye  başlanacaktır.

İmdg Kodu Hakkında Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge;

Bakanlığımızın yeniden yapılandırılmasını düzenleyen 01/11/2011 tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 655 Sayılı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü kurulmuş olup bütün modlardaki tehlikeli yük taşımacılığıyla ilgili iş ve işlemlerde yetki ve sorumluluk bu Genel Müdürlüğe tevdi edilmiştir.

            Bilindiği üzere, Bakanlığımızın yeniden yapılandırılmasından önce, tehlikeli mal taşımacılığı yapan şoförlerin; “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” gereği almaları gereken eğitimlerle ilgili düzenlemeler Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından; “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod)” kapsamındaki eğitimlerle ilgili düzenlemeler ise Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından iki ayrı eğitim olarak yürütülmekteydi.
 
IMDG denizyolu ile tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimlerimiz İstanbul’ da başlıyor. TMGD eğitimi alan kursiyerler 10 saatlik imdg kod eğitimine katılarak İMGD güvenlik danışmanı olabilirler. Eğitimlerimiz 2018 yılında devam edecektir.