Özet Beyan Verilmesi

Özet Beyan Nasıl Verilir?

Özet beyan, daha önce de bahsedildiği gibi taşıt aracı ve gümrüğe sunulan eşya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı ve taşıyıcı veya temsilcisi tarafından yapılan beyandır.Özet beyan, eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iş gününün mesai bitimine
kadar gümrük idaresine verilmelidir. Özet beyanın olması gereken süre içinde verilmemesi durumunda ise Gümrük Kanunu’nu gereği usulsüzlük cezası uygulanır.

İthalat Gümrük İş Takip Prosedürü

İthalat işlemleri için firmadan alınan bilgiler doğrultusunda, gümrük iş takip işlemleri belirlenir ve başlanır. İthalatı yapılan söz konusu eşya ya da mallarla ilgili gümrük tarife tespiti yapılır.Taşıyıcı ile irtibata geçilerek eşya ile ilgili özet beyan ve diğer evraklar (ana konişmento, eşyanın orijinal faturası, çeki listesi, navlun faturası, ATR, EUR, vs.) istenir. İthalatı yapılacak malların gümrük vergisi ve diğer vergileri hesaplanarak firmaya bildirilir. Bildirilen tutarlar nakit ya da bloke çek olarak hazırlanır.İthalatı yapılan eşya ile ilgili evraklar tamamlandıktan sonra gümrük programı- ithalat bölümünden bilgi girişi yaptırılır. Gümrük beyanname bilgileri oluşturularak doldurulur ve tescil ettirilir. Tescil işlemi yapıldıktan sonra gümrüğe ibrazı zorunlu belgeler gümrük beyanname ekine eklenerek gümrüğe verilir. İthal edilen eşyanın özelliğine göre gümrüğe ibrazı zorunlu belgeler şu şekilde sıralanabilir:
 • Eşyanın orijinal faturası
 •  İthal eşyaya ilişkin kıymet bildirim formu
 •  Menşe şahadetnamesi
 •  ATR veya EUR dolaşım belgeleri
 •  Çeki listesi
 •  Konişmento veya yük senedi
 •  Navlun faturası
 •  Sigorta poliçesi
 •  İthal edilen eşya ile ilgili kurumların uygunluk yazıları
 •  Onay belgesi
 •  Yeterlilik belgesi
 •  Proforma fatura
 •  Fon alındı makbuzu
 •  Transit ve Antrepo rejimlerinde taşıma belgeleri
Gümrük beyannameleri tescil edildikten sonra düzeltilemez ancak beyan sahibinin talebi gümrük amirinin izni ile beyanname üzerinde yer alan eşyanın cins, nevi, özelliğiyle marka ve numaraları dışındaki bilgiler düzeltilebilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonrada imzalanarak ilgili gümrük memuruna verilir.Eşya tesliminden sonra beyannamede düzeltme işlemlerinin yapılmasına izin verilmez ayrıca beyannamelerin iptal edilmesi ise yürürlükteki cezai hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.Tüm belgeler tamamlandıktan sonra işlem yapılan gümrükte bulunan gümrük müşavirine verilir. Müşavir ya da yardımcıları ilgili gümrükte ithal işlemlerini başlatıp sonuçlandırır. Gümrük işlemleri tamamlanıp eşya gümrükten çekildikten sonra evraklarda ithalatçı işletmeye gönderilir.
12