Orijinal Konişmento (OBL)

Orijinal konişmento bir yükleme konişmentosudur. Eşyanın gemiye yüklenmesini müteakip taşıyıcı veya acentesi tarafından düzenlenen ve eşyanın gemiye yüklendiği kaydını taşıyan taşıma belgesine denir.Bu nedenle “teslim alma belgesi” de denebilir. Bu belge ile yük üzerinde taşıma hizmetinden doğan hak ve sorumluluklar taşıyana geçer. Dolayısıyle konişmentoda taşıma, teslim alma ve teslim etme koşulları bulunur. Konişmento “kıymetli evrak” hükmüne haiz bir belgedir. Konişmento, taşıyan ve taşıtana gerektiğinde üçüncü kişilere uygulamada kolaylıklar sağlayacak bazı bilgiler içerir.
Bunlar:
 • Yükleyicinin adı ve unvanı
 • Taşıtın (geminin) adı
 • Yükün nitelikleri (marka, içerik, ağırlık, hacim vb.)
 • Yükleme limanı
 • Boşaltma limanı
 • Navlun (ödenme yeri ve biçimi)
 • Alıcının adı, unvanı
 • Konişmento numarası
 • Düzenleniş tarihi ve kopya sayısı
 • Kaptan ya da acentenin imzası ve tarihi

 

OBL (Orijinal konişmento)

 Konişmento (FBL – FIATA Negotiable Combined Transport Bill of Lading)
FIATA’nın dünyaya tanıttığı, yaygın biçimde kullanılan kombine taşımacılık konişmentosuna denir. Deniz konişmentosu ile aynı hukuki özelliğe sahiptir. Eşyanın mülkiyetini temsil eder ve kıymetli evrak niteliği taşır. Bundan dolayı emre yazılması ve ciro edilmesi mümkündür.Birden fazla orijinal nüshalı takımlar hâlinde düzenlenir ve varma yerine geldiğinde eşya bu orijinal nüshanın ibrazı suretiyle teslim edilir.
FBL konişmento örneği
 Diğer Belgeler
Kaptana ya da taşıyıcıya verilmesi gereken diğer belgelerin de eksiksiz ve tam olarak verilmesi gerekir.
Bu belgeleri genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz.
 •  Menşe şehadetnamesi
 •  ATR belgesi
 •  Fatura
 •  Çeki listesi
 •  Yükün manifestosu
 •  İlgili gümrük beyannamesi
 •  İthalat izin belgeleri
 •  Bitki ve sağlık sertifikaları vb.

Özet Beyan Nasıl Verilir?

14