Terminal ve Liman Hizmetleri

Yükün veya eşyanın deniz yolu ile taşınmasında en önemli kanallardan biri de terminaller ve limanlardır.Limanlar, gemilerin yolcu ve yük indirip – bindirme, yükleme, boşaltma, bağlama ve eklemelerine elverişli, yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal alt yapı tesisleri; yönetim,destek, bakım – onarım ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgâr ve deniz etkilerinden korunmuş taşıma türleri arasında dönüşüm noktaları olan kıyı yapılarıdır.

 

Gemi yükleme limanı

Liman, deniz taşımacılığının başlangıç yahut bitim noktasıdır. Gemilere hizmet sağlar. Liman, bir üretim ünitesidir. Burada hizmet üretilir. Üretim, yüklerin toplanması ve denizaşırı pazarlara gönderilmesi ya da denizaşırı pazarlardan getirilen yüklerin art bölgeye (hinterlant) dağıtılması şeklinde olur. Yükleri toplama ve dağıtma özellikleri sebebiyle liman, ekonominin nabzı durumundadır. Liman, yüke ve gemiye bağımlı bir hizmet ünitesidir.Liman, gemiler için hizmet ve olanak sağlayan üretim ünitesidir. Burada, yüklerin toplanması ve denizaşırı pazarlara gönderilmesi esastır. Yine, deniz aşırı pazarlardan
getirilen yükler buradan ard bölgeye (yurt içine) dağıtılır.Liman ve terminaller çok çeşitli nitelikte ve büyüklükte olabilmektedir. Deniz yolu ile dış ticarette yani ithalat, ihracat ve transit işlemlerde, parça yüklerin bir arada toplanması, toplama merkezleri ve boş konteyner depo alanları gibi çok farklı tipteki operasyonların etkin, verimli ve tam bir düzen içinde gerçekleştirilmesinde terminal ve limanlar, deniz yolu eşya taşımacılığının ayrılmaz bir parçasıdır.Eşyanın gemiye yüklenmesi veya gemideki yükün tahliyesi başta olmak üzere terminal ve liman hizmetlerinin önemli bir kısmı, limanlarda verilmektedir.
Liman hizmetleri
Liman ve terminal hizmetlerinin etkin olarak verilebilmesi kara ve demir yoluyla gelen eşyaların gemi ambarlarına yerleştirilmesi ve gemi ambarlarındaki eşyanın taşıma araçlarına en seri ve en güvenilir bir biçimde aktarılmasına bağlıdır.Liman hizmetleri sadece rıhtım veya iskelelere yanaşan gemilere verilen hizmetleri kapsamaz. Bu hizmetlerin yanı sıra, şamandıraya bağlanan veya açıkta demirleyen ticaret gemilerine sunulan hizmetler bulunmaktadır.
Yani limanlarda verilen hizmetler temelde ikiye ayrılır. Bunlar:
  • Gemiye verilen hizmetler
  • Eşyaya veya yüke verilen hizmetler
20