Yükleme Masrafları

Taşıtan ve taşıyan yükleme işlem ve masraflarını dış ticarette teslim şekillerine göre iştirak ederler ve bunları paylaşırlar. Buna göre sözleşme şartları veya liman kuralları yahut mahalli kurallarla aksi tayin edilmemişse yükü, masrafları kendisine ait olmak üzere gemiye kadar getirmek taşıtana, bundan sonrası yani yükü buradan alıp gemiye yüklemek, istif etmek ve bunlara ait masraflar taşıyana aittir (TTK Md.1021–1061).

Taşıma masrafları

Türk Ticaret Kanunu’nun bu hükmü denizaşırı dış ticarette, satıcı (ihracatçı) ile alıcı (ithalatçı) arasındaki masraf paylaşımını tespit eden FAS (free alongside ship) şartına tekabül etmektedir. Kırkambar sözleşmelerinde yük taşıtan tarafından daha önceden rıhtımda teslim edilmişse aksi kararlaştırılmadıkça taşıtan rıhtıma kadar gerçekleşen masrafları öder.
16