Yükleme ile İlgili Kontroller ve Bildirimler

Konteyner Kontrolü

Konteynerlere yükler yüklenmeden önce konteynerler dikkatlice kontrolden geçirilmelidir. Öncelikle konteynerlerin tipi, kapasitesi ve numarası (prefix) kontrol edilir. Prefix denilen numara, sayıdan önce gelen dört harfli bir koddur, taşıma firmasını ve izin belgesinin özelliğini (yük türünü ve hangi hatların kullanılacağını) gösterir.Konteynerle ilgili belgeler kontrol edildikten sonra konteynerlerin fiziki olarak incelemesi yapılır. Yani su geçirip geçirmediği, temizlik durumu, hasar olup olmadığı, kapıların açılıp kapanması, kilitlenmesi ve mühürlenme imkânları kontrol edilir. Yük konteynerlerinin ayrıca taşınan yükün özelliğine uygun olması gerekir.
Bu nedenle yükler konteynerlere yüklenmeden önce bir denetçi konteynerlerin içini dikkatlice gözden geçirmelidir. Yükün bünyerisini bozacak ya da özelliğini kaybettirecek ışık, sızıntı gibi riskler tespit edildiğinde bunların giderilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.Konteyner kapılarının yükler yere düşmeden açılmasına, mühürlerin istenen taşıma koşullarını sağlamasına ve mühür numarası ile kodunun okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.

Özet Beyan

 Özet beyanın taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce çıkış gümrük idaresine tescil ettirilmesi gerekir. Bu durumda, taşıt aracı gümrüklü sahaya gelmeden önce tescil edilmiş özet beyanın onay işlemleri yapılmaz, taşıtın gümrüklü sahaya gelmesi beklenir.Gümrük Mevzuatına göre; özet beyan, taşıt aracı ve gümrüğe sunulan eşya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı ve taşıyıcı veya temsilcisi tarafından yapılan beyandır. Özet beyan, eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine verilir.Özet beyana orijinal manifesto veya ana konşimentonun eklenmesi zorunludur.
Özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgeler, Özet Beyan Tescil Defterine kaydolunur. Taşıyıcı veya temsilcisi tarafından özet beyan yerine orijinal manifesto, konişmento, CMR, CIM, CIV, TIR Karnesi veya Serbest Bölge İşlem Formu gibi belgelerden birinin ibraz edilmesi hâlinde bu belge de özet beyan olarak kabul edilir. Ancak gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yürütüldüğü idarelerde taşıyıcı veya temsilcisinin bilgisayar sistemi üzerinde döküm alma zorunluluğu olmaksızın sisteme girerek özet beyan tescil etmesi zorunludur. Bu tescil işlemi sonrasında özet beyan yerine geçen veya destekleyen belgelere göre hatalı veri girişi yapıldığının anlaşılması hâlinde, gümrük idaresince özet beyan üzerinde düzeltme yapılmasına izin verilir.İlgili gümrük memuru tescil edilen özet beyan ve eklerini karşılaştırır; uygun sonuç alırsa onay işlemini yapar. Uygun sonuç alınmaması hâlinde onay işlemi yapılmayarak belgeler iade edilir.
Taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acenteleri tarafından gümrük idaresine verilen özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmî belgelerdeki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların, yanlışlıkla mahrecinden fazla yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu eşyaya el konularak müsadere olunur ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır. Bilgisayar ortamında özet beyan doldurabilmenin ilk koşulu gümrük idaresi tarafından verilen kullanıcı kodu ile özel şifreye sahip olmaktır. BİLGE
Yönetmeliği’ne göre gümrük bilgisayar sistemine veri girebilmek için Gümrük Müsteşarlığınca verilen kod numaraları kullanılır, gümrük müşavirleri veya yardımcıları veri girişi yaparken kod numaralarının yanı sıra gümrük müşavirinin şahsına ait vergi numarasını da gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydederler.
Özet beyan şifresi alabilmek için taşıyıcı veya acentelik durumunun gümrük idaresine belgelendirilmesi gerekir. Gümrük beyannamesi doldurup gümrük idaresine ibraz edebilmek için ya doğrudan temsilci olarak firma temsilcisi veya dolaylı temsilci olarak gümrük müşaviri olmak gerekir.

Çıkış İhbarnamesi

Gemiye yükletilerek çıkışı yapılacak konteyneri sahipleri, işletmecisi ya da bunların temsilcileri, düzenlemiş oldukları Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunu çıkış gümrüğüne ibraz (sunmak) ederler.
İbraz edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun üzerindeki bilgilerin doğruluğu incelendikten sonra bu bilgiler Konteyner Tescil Defteri’ne kaydedilir.

 

25