Eşyanın Gemiye Yüklenmesi İşlemi

Eşyanın Gemiye Yüklenmesi Nedir?: Yükün taşıtan (veya onu temsilen yükleten) tarafından gemiye getirilmesi ve gemi tarafından da teslim alınması “yükleme” işlemini ifade eder.

Eşyanın Gemiye Alınması

Taşıtan (gönderen vaya yükleten), yükleme görevini yerine getirirken yükün miktarı, cins ve özelliği hakkında doğru beyanda bulunmak, ithal, transit ya da ihracı yasak veyahut tehlikeli eşya yüklememek ve yükleme sırasında kanun hükümlerine uygun hareket etmek durumundadır. Taşıtan yükün ya da eşyanın cins, hacim, sayı ve tartısı ile markası hakkında yanlış beyanda bulunduğu takdirde, bundan dolayı oluşabilecek zararlardan taşıyana karşı kusurları olmasa dahi, diğer şahıslara karşı kusurları hâlinde sorumludur (TTK Md.1023).Taşıyan, yükün ölçü, sayı ve tartısı, yani miktarı hakkındaki bilgilerin gerçeğe uygun şekilde yapılmasından çeşitli şekilde yarar sağlar. Taşıma planını, sistemini bu duruma göre ayarlar. Bu bilgileri, yükletenin yazılı bildirisi üzerine konişmentoya yazmak zorundadır. Eşya ile ilgili markalar, eşyaların teşhisini ve diğer eşyalarla karıştırılmamasını sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Eşyalar düzenli bir şekilde işaretlenerek sayı veya
harflerle karıştırma olayı önlenmelidir. Liman ve rıhtım idareleri çok defa bu hususta düzenlemeler yapar.

Ürün ayrımında marka kullanılması

Söz konusu eşya gemiyi ya da diğer yükü tehlikeye sokarsa kaptan bunları karaya çıkarmaya ve acil durumlarda denize atmaya yetkilidir. Bu durumda kaptan karşı tarafa tazminat ödemez ve navlun alacağı da ortadan kalkmaz (TTK Md.1024).
15